ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Géén Flauw Idee zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever per mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.3. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken of niet voorkomen in deze voorwaarden, dan zijn deze voor Géén Flauw Idee alleen bindend als deze door Géén Flauw Idee zijn aanvaard.

1.4. Géén Flauw Idee is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

De offertes van Géén Flauw Idee zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Géén Flauw Idee is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermeldde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.1 Géén Flauw Idee zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Géén Flauw Idee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Géén Flauw Idee worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Géén Flauw Idee zijn gegeven heeft Géén Flauw Idee het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 Géén Flauw Idee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste of onvolledige gegevens.

3.4 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fases zal worden uitgevoerd kan Géén Flauw Idee de uitvoering van de volgende fase uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is niet definitief, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van dit termijn dient de opdrachtgever Géén Flauw idee schriftelijk in gebreke te stellen.